Ultra derm biztonsági adatlap

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [5/2020. ... n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) nincs adat ... LD50 (macska):.

1 июн. 2015 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai: A gyártó és forgalmazó cég neve: FLORIN Zrt. Cím: H-6726 Szeged, Kenyérgyári út 5. Telefon:.

Terméknév: Evox Winter Citrus Breeze -40 illatosított téli szélvédőmosó. Változat: 3 ... 10. SZAKASZ. Stabilitás és reakciókészség. 10.1 Reakciókészség:.

LAUDA Versafreeze represents high-performance insulation technology. Vacuum panels, impermeable polyurethane foam insulation and thermal film enable.

18 янв. 2017 г. ... Professzionális felhasználása, műtrágya Üvegházban. Professzionális felhasználása, folyékony műtrágya szabadföldi ... kálium-nitrát.

Gyártó, forgalmazó és a biztonsági adatlap szállítójának adatai: ... Kémiai jelleg: keverék, vizes sósav oldat, sósav/HCl-tartalom: kb.

MOL-LUB Kft. Terméknév: AdBlue. ®. NOx-redukáló adalék. Változat: 10 Felülvizsgálat: 2020. 02. 07. Kibocsátás kelte: 2006. 09. 26. Oldal: 1/(12). 1. SZAKASZ.

7 апр. 2014 г. ... Borostyán. Szoba hőmérsékleten folyékony. Szag. : Gyenge szénhidrogén. A szag érzéklési küszöbe. : Adatok nem állnak rendelkezésre.

22 дек. 2016 г. ... ROZSDA ÁTALAKÍTÓ 1 L ... [email protected] ... Würth. Szereléstechnika Kft. H-CS: 7:30-17:00, P: 7:30- 16:00: (23) 418 130.

3 мая 2018 г. ... Champion WG. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Felhasználás.

Allegro Kft. 1045 Budapest, Berlini u. 47-49. www.allegro.hu. Biztonsági adatlap. 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. Nyomtatás dátuma: 2009. 06.

Piszoárillatosító tabletta - potpourri. Verzió: 1.0. Készült: 2015. november 18. BIZTONSÁGI ADATLAP ... Megfelelő oltóanyag: szén-dioxid, homok, oltópor.

9 окт. 2008 г. ... A KÉSZÍTMÉNY NEVE: CMC TAPÉTARAGASZTÓ ... Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

29 авг. 2014 г. ... Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9. Tel: 1/414-6040. Fax: 1/414-6046 [email protected]

18 дек. 2020 г. ... SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. MOL DOT 4+ fékfolyadék. UFI: PS00-E0UV-K00T-CCE4.

Terméknév: COOP Aktív hideg zsíroldó. Változat: 6 ... 5.2 A keverékből származó különleges veszélyek. Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 1. 476 6464, (munkaidőben 8-16 óráig hívható), ...

Szembe jutás esetén: A nyitott szemet folyó vízzel 15 percen át intenzíven kimosni. Ha a szemek pirosodása, fájdalom vagy látási rendellenesség áll fenn, ...

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás. Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. Eye Dam. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Motorikus gázolaj+FAME. Oldal: 1/14. Változat: 1. ... Üzemanyagok, gázolaj, tüzelő-és gázturbina olaj. (CAS No.) 68334-30-5 ... Sűrűség (15°C-on). 820-845.

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. 1158 Késmárk u. 9. Tel: 06 1 414 6040 Fax: 06 1 414 6046. Email cím: [email protected]

29 апр. 2020 г. ... Az öblítés folytatása. Ha irritáció lép fel és nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni.

PROTECT LÉGYIRTÓ SZER. PROTECT MOLYIRTÓ KAZETTA. RÁGCSÁLÓ FERTŐZÖTTSÉG MÉRŐ KOCKA. VIX-B PADLÓÁPOLÓ FOLYADÉK. VIX NATURAL FOLYÉKONY MOSOGATÓSZER.

A 1272/2008 / EK rendelet (CLP) és az azt követő módosítások és kiegészítések ... 1272/2008 (CLP) osztályozás ... Rövidítések mozaikszavak jelentése:.

Kereskedelmi megnevezés: MOTIP® TUNING LINE SCOOTER TATTOO METALLIC BLACK 50ML ... Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

kevesebb, mint 120 ml). Lenyelés esetén fontoljuk meg az endoszkópia végrehajtásának lehetőségét. Ellenjavallat: ipekakuána szirup. Tüneti kezelés.

8 июн. 2009 г. ... Biszfenol A-diglicidil-éter-gyanta M三700. Xi, N; R 36/38-43-51/53 75-85%. CAS: 9072-62-2. Polymer diglycidylether of polypropyleneglycol.

A tartalom/ csomagolás deponálása veszélyes vagy különleges hulladékként. ... Veszélyes összetevők (GHS) ... Az érték megbecsülhető a Henry-.

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása ... Citromsav és egyéb segédanyagok vizes keveréke.

Kerüljük a cseppfolyós gáz szembe vagy bőrre jutását! Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Cseppfolyósított szénhidrogéngáz tárolására használt tartályokban a ...

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. EWC kód: Európai Hulladék Katalógus.

13 нояб. 2018 г. ... Professzionális felhasználása, folyékony műtrágya szabadföldi termesztésben ( ... Yara - ammónium-nitrát - Professzionális, Műtrágya.

A készítmény felépítése/rendeltetése: Oldószeres fedőzománc fémre és fára, ... Oldószeres festék, amely az alábbi veszélyes komponenseket tartalmazza:.

Bórsav. Kiadás dátuma: 2018.04.09. Verziószám: 1.0 ... Bórsav. Szinoníma/az anyag latin neve: ACIDUM BORICUM PULVIS. CAS szám: 10043-35-3. EU szám:.

2 авг. 2017 г. ... citrom-fahéj-szegfűszeg, indiai citromfű-szegfűszeg- ... CLP szerinti angol nyelvű kódok és H mondatok fordítását lásd a 16. szakaszban.

12 дек. 2019 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... 2-(2-butoxietoxi)etanol; dietilén-glikol-monobutil-éter. 203-961-6. 603-096-00-8. Eye Irrit.

26 мар. 2021 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... Más tisztítószerekkel és vegyszerekkel nem keverendő. További információk.

15 апр. 2021 г. ... Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért. 2.2 Címkézési elemek. Veszélyt jelző piktogramok. Figyelmeztetés. Veszély.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai. · Gyártó/szállító: MUREXIN GmbH. Franz v. Furtenbachstr. 1 ... UN 1170 ETANOL (ETIL-ALKOHOL), 3, III,.

Expoziciós idő. Érték. Következtetés. A tesztelés módja. Felhasznált források. Patkány. LD50. 2528 mg/kg. Nagyobb mennyiségben való lenyelése rosszullétet ...

5 июн. 2018 г. ... Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ... Összetétel: 5-15% citromsav, nemionos felület aktív anyag <5%.

Termékazonosító: Prime Source Hideg zsíroldó ... Egyéb információ, veszélyek: a termék nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet szerinti.

25 июл. 2017 г. ... A keverék kereskedelmi megnevezése: INNO-GRILL hideg zsíroldó ... Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:.

13 окт. 2016 г. ... Nyomtató tinta. Azonosított felhasználások. Ismeretlen. ... eltávolítása céljából, rendszeresen mossa ki munkaruháját és védőfeészerelését.

4 июл. 2018 г. ... Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ... Összetétel: <5% citromsav,<5% nemionos felület aktív anyag ,<5% IPA.

Terpin-hidrát. Kiadás dátuma: 2018.03.29. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.03.29. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

7 сент. 2020 г. ... Kémiai név. EK-szám ... 9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK ... Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

SZAKASZ: AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: KLÓR. CAS-szám: 7782-50-5. EK-szám: 231-959-5.

Block Plus DOT 4 ... 1.2 Kereskedelmi megnevezés: BLock PlusDOT 4. ... a PVC előnyösebb a polikarbonáttal szemben, mert azt a fékfolyadék megtámadhatja).

25 янв. 2019 г. ... Szén-tetraklorid. · Figyelmeztető mondatok ... 56-23-5 Szén-tetraklorid. Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Carc.

Anyag: P1; P2 és P3 építőipari Duzzasztott Perlit verziószám: 3.1 oldalszám:1/5. 1. Az anyag (készítmény) és a társaság/vállalkozás azonosítója.

Tengeri szállítás (IMDG). : Nincs. 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések. Csomagolási utasítás(ok). Szárazföldi szállítás (ADR/RID).

LC50, Patkány, hím és nőstény, 6 h, por/köd, > 2,5 mg/l ... EC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), statikus teszt, 48 h, > 100 mg/l, 202. számú OECD.

10 апр. 2018 г. ... Szinoníma/az anyag latin neve: BENZOCAINUM. CAS szám: 94-09-7 ... A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: [email protected]

7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel: 72/514-411 Fax: 72/514-410. Email: [email protected] www.selena.hu. Segélyhívó telefon: +48 (061) 847 20 81 (toxikológiai ...

11 апр. 2018 г. ... Szinoníma/az anyag latin neve: CERA ALBA. CAS szám: 8006-40-4. EU szám: 232-383-7. REACH reg. szám: Nem ismert ... Változtatások: Verzió 1.0.

14 мар. 2008 г. ... 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: ... A termék a Sósav gáz vizes oldata, az oldatnak nincs CAS száma, EU száma: 231-595-7,.

5 нояб. 2015 г. ... BIZTONSÁGI ADATLAP. Flóraszept Konyhai zsíroldó. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító.

Glicerin. Szinoníma/az anyag latin neve: GLYCEROLUM (85 PER CENTUM) ... Hulladék kód: 07 05 11 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből ...

Szinoníma/az anyag latin neve: SULFADIMIDINUM ... Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 1.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.